Çalışma Alanlarımız

Hukuk ve Adalet
Politikaları

Hukuk ve Adalet sisteminin toplumsal ve kültürel kodlara uygun hale getirilmesine yönelik politikalardır.

İstihdam
Politikaları

Ülkemizde işsizliğin kalıcı olarak ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerilerin sunulduğu politikalardır.

Sosyal
Politikalar

Sosyal devlet desteğinde, sosyal adalet ve fırsat eşitliği oluşturmaya yönelik çözüm önerilini kapsar.

Eğitim
Politikaları

Bireylerin potansiyel ve kapasitelerinin açığa çıkarılarak beşeri sermayenin geliştirilmesine yönelik çözüm önerilini kapsar.

Demokrasi ve İnsan
Hakları Politikaları

Herkesin düşünce ve inançlarını özgürce ifade edebileceği birlikte yaşama kültürünü güçlendirecek çözüm önerilerini kapsar.

Din ve İnanç
Hürriyeti

Toplumumuzun sahip olduğu tüm din, mezhep ve inanç tercihlerini kapsayan yapının oluşturulmasına yönelik çözüm önerilerini kapsar.

Basın ve Reklam
Poitikaları

Basın yayın ve reklam araçları üzerinden halkın bilinçlenmesine yönelik yapılan çalışmaları ve politikaları kapsar.

Beşeri Sermaye
Gelişimi

Halkımızın ve devletin ihtiyaçları doğrultusunda beşeri sermayenin gelişimine yönelik çözüm önerilerini kapsar.

Bilimsel ve Teknolojik
Gelişim

Ülkemizin özelikle üniversitelerimiin ihtiyaç duyduğu bilimsel ve teknolojik gelişimine yönelik çözüm önerilini kapsar.

Çevre Dostu
Kentleşme

Doğal hayatın korunarak, ülkemiz için en etkin kentleşmenin sağlanmasına yönelik çözüm önerilini kapsar.

Demografik
Dönüşüm

Ölüm ve doğum oranlarının düşerek dengeli nüfus artışının yaşanmasını sağlamak için sunulan çözümleri kapsar.

Hayvan Hakları
Politikaları

Hayvanların çevrenin bir parçası olarak korunmasına, hayvan haklarının gelişimine yönelik yapılan çalışmaları kapsar.

Ekonomi ve Toplumsal
Yapı

Ekonomik çarkların düzenli işleyişine ve toplumsal yapının gelişimine uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmaları kapsar.

Sistemik Kurumsallaşma

Ülkemizin tüm alanlarda sistemik kurumsallaşması ve meta-kurumsal bakımdan gelişmesini tamamlayabilmesi amacına yönelik çözüm önerilerini kapsar.

Kırsal Kalkınma
Politikaları

Kent ile kır arasındaki sosyo-kültürel ve ekonomik farklılıkların bir dengeye kavuşturulmasına yönelik çalışmalardır.

Tarım
Politikaları

Ülkemizin gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına, tarım faaliyetlerinin gelişimine yönelik yapılan çalışmaları kapsamaktadır.

Enerji
Politikaları

Ülkenin ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarına erişimin ve enerji üretiminin gelişimine yönelik çalışmaları kapsar.

Sağlık
Politikaları

Sağlık hizmetlerinin gelişimine, sağlık koşullarının en verimli hale getirilmesine yönelik çözüm önerilerini kapsar.

Kadına Yönelik
Şiddet

Sosyal adaletin her kesime yayılması noktasında kadına şiddetin tamamen ortadan kalırılması için yapılan çalışmaları kapsar.

Siber Güvenlik
Politikaları

Siber dünyada halkımızın, ülkemizin korunması ve güvenlik uygulamalarının gelişimine yönelik çalışmaları kapsar.

Yerel Yönetim
Politikaları

Yerel idare ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarının çözülmesii koordinasyon ve  gelişimine katkı sağlanmasına yönelik  çalışmaları kapsar.

Dezavantajlı
Guruplar

Dezavantajlı kalan gurupların toplum içinde aynı eşit haklara sahip olmasına yönelik çözüm önerilerin sunulduğu politikalardır.

Çocuk
İstismarı

Çocuklara yönelik şiddet ve çocukların sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen sorunları ve çözümleri kapsar.

Yaşlı Yaşam
Politikaları

Yaşlıların sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlıklı bir hayat sürmelerine yönelik çözüm önerilerin sunulduğu politikalardır.