Kurullar

“USPUM’un Bilimsel Araştırma Kurulları

Kurullarımız, USPUM’un uzmanlaştığı ve odaklandığı alanlarda bilimsel ve akademik araştırma programları yürütmektedir. Her bir kurulun inceleme ve araştırma faaliyetleri, alanında uzmanlık derecesine sahip düşünür, akademisyen ve araştırmacı profesyoneller tarafından işbirliği içinde yürütülmektedir. Kurullar arası yatay geçişkenlik söz konusu olup, uzmanlaştıkları yatay konularda işbirliği içinde ortak çalışmalar yürütmenin yanı sıra, örtüşen ve kesişen konularda diğer araştırma kurullarının yürüttüğü çalışmalara karşılıklı analitik uzmanlık desteği sağlamaktadırlar.”

Azınlık İlişkileri
Kurulu

Azınlık İlişkileri Kurulu, ırksal, etnik, sınıfsal, dini, dilsel, cinsel ve grupsal  azınlıkların bireysel haklarını işbirliği içinde yürütür.

Bilim
Kurulu

Bilim Kurulu, Ar-Ge merkezlerinin ve üniversitelerin akademik araştırmalarını, ortak hareket ederek programlar ve süreçlere katkı sunar.

Dış Politika
Kurulu

Uluslararası ilişkiler çerçevesinin belirlenmesi kapsamında, küresel, bölgesel, ülke bazında inceleme ve araştırmalar yapar.

Din ve İnanç
Kurulu

Din ve inanç hususlarının temel bir hak perspektifinden en geniş özgürlük-liberasyon çerçevesine kadar değerlendirilmesi, araştırılması ve kurumsallaştırılması ve süreçlerin takibi konularını kapsar.

Doğa ve Hayvan
Hakları Kurulu

Doğa ve Hayvan Hakları Kurulu, doğayı ve hayvanları ilgilendiren her konu başlığını, doğa ve hayvan haklarının belirlenmesi hususunda araştırmaları, incelemeleri ve değerlendirmeleri kapsar.

Eğitim
Kurulu

Eğitim Kurulu, kaliteli bir öğrenme hizmeti, çıktıları sunar. Üreten, geliştiren, yenileyen eğitim metodları hazırlar. Pozitif sosyo-ekonomik getirileri ve süreçleri modeller, analitik araştırma ve incelemeler yapar.

Ekonomi
Kurulu

Müreffeh ve kalkınmış bir ülke ekonomisinin sağlanması, bölgesel gelir farklılıklarının dengelenmesi konusunda çalışmalar yapar. Her yurttaşın refah seviyesini yükseltecek yolları araştırır, değerlendirir.

Enerji
Kurulu

Türkiye’nin artan enerji talebini karşılamak için izlenmesi gereken yolları, enerji kaynaklarından ihiyaç duyulan enerjiyi üretebilmek için hazırlanan projeleri ve yatırım potansiyellerini değerlendirir.

Engelli Hakları
Kurulu

Engelli Hakları Kurulu, engelli bireylerin bireysel ve sosyal yaşamlarının maksimum refah ve etkinlik düzeyini sağlayıcı araştırmalar yapar, projeler üretir ve sosyal politika önerileri sunar.

Gençlik
Kurulu

Ülkelerin en önemli serveti olarak kabul edilen gençler için optimum politika stratejileri geliştirmek, Gençlik Kurulu’nun araştırma ve inceleme ajandasının odak noktasını oluşturur.

Gıda ve Sağlık
Kurulu

Gıda ve Sağlık Kurulu, sağlıklı bir hayat için neler yapılması gerektiğinin belirlenmesi hususunda araştırmaları, incelemeleri ve değerlendirmeleri kapsar.

Güvenlik Politikaları Kurulu

Güvenlik Politikaları Kurulu, değişen güvenlik ortamını analiz ederek, iç ve dış tehditlere karşı korunması, güvenliğinin sağlanması, ülke içi ve uluslararası alanda güvenlik işbirliğinin geliştirilmesi ile sınır yönetimine ilişkin güvenlik politika önerileri geliştirir.

Hukuk ve Adalet
Kurulu

Üülkemizde hukuk sisteminin yapısal özellikleri ile hukuk ve adalet süreçlerinin etkinliği, pozitif ve negatif yönlerinin analiz edildiği kapsamlı araştırmalar yapar ve çözümler sunar.

İç Politikalar
Kurulu

İç Politikalar Kurulu, devletin sınırları içindeki tüm konular ve faaliyetlerin analiz edilmesi amacıyla araştırma ve incelemeler yapar.

İnsan Hakları
Kurulu

Ülkemizin demokratik hukuk devleti kültürüne uygun şekilde; öz sosyal yapısını, kurumlarını ve toplumda bir arada yaşamayı elverişli kılan her türlü sosyoekonomik, kültürel, geleneksel, örf, adet, töre vb. kurallarını tesis, inşa etmek ve yenilemek için stratejiler sunar.

İş Dünyası
Kurulu

İş Dünyası Kurulu, iş dünyasının ve girişimciliğin optimum etkinliği için gerekli altyapı olanakları, inovasyon koşulları ve ülkedeki mevcut sistemik şartları, değişen dünya şartlarına entegrasyon süreçlerini analiz eder, uygun çözüm önerileri ve stratejiler belirler.

Kadın ve Çocuk
Hakları Kurulu

Kadın ve Çocuk Hakları Kurulu, hukuk sistemimizin, Türk toplumunun kurumsal yapısına uygun bir hukuk sistemi geleneğinin geliştirilmesi ve kanunların bu yeni geliştirilecek sisteme uygun bir tarzda yeniden oluşturulmasına katkı sağlayacak politika önerileri sunar.

Kırsal Kalkınma
Kurulu

Kırsal Kalkınma Kurulu, Türkiye’de topyekûn bir kırsal kalkınma hamlesinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, çeşitli araştırmalar ve stratejiler belirler. Elde edilen sonuçlara göre kalkınma reformları ve hamleleri için kırsal alanda çalışmalar yürütür.

Sanat ve Kültür Varlıkları Kurulu

Sanat ve Kültür Varlıkları Kurulu, ülkemizin ihtiyaç duyduğu toplumsal, kültürel ve ekonomik kalkınma alanlarında, sanat ve kültür varlıklarının ne derece rolü bulunduğunu araştırır, inceler ve kültürel, sanatsal gelişim stratejileri hazırlar.

Savunma Sanayi
Kurulu

Savunma Sanayi Kurulu, savunma sanayi sektörünün yatırım ve desteklerle güçlendirilmesi ve geliştirilmesi, kapasite ve yetenek gelişimi, kullanılan silahlar, makineler, aletler ve teçhizatın geliştirilmesi ve modernleştirilmesine yönelik strateji ve model analizleri hazırlar.

Sendika ve STK'lar
Kurulu

Sendika ve STK’lar Kurulu, işçi ve işverenlerin sendikal haklarının ve STK’ların etkinliğinin refah devleti politikası çerçevesinde, ekonomik, toplumsal ve politik etkilerini ayrıntılarıyla irdeler, değerlendirmelerde bulunur ve süreçler için stratejiler belirler.

Sosyal Politikalar
Kurulu

Sosyal ihtiyaçların belirlenmesine, iş ve aile hayatı uyumunun sağlanmasına, sosyal refahın oluşturulmasına, dezavantajlı grupların ekonomik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapılan çalışmaları kapsar.

Spor
Kurulu

Spor Kurulu, spor aktiviteleri ve sağlıklı yaşamın, bireysel, toplumsal ve ekonomik sonuçlarını, ülkeye sağladığı katkıları analiz eder. Politik modeller geliştirir ve çözüm önerileri hazırlar.

Tarım ve Su
Kurulu

Tarım ve Su Kurulu,  ülkenin en önemli konularından olan tarım ve su ihtiyaçlarını karşılamak için izlenmesi gereken yolları, ülkeye sağlayacağı katma değeri, artan taleplere yönelik projeleri ve yatırım imkanlarını değerlendirir.

Teknoloji ve Ar-Ge
Kurulu

Teknoloji ve Ar-Ge Kurulu, teknolojiyi geliştiren, geliştirdiği teknolojiyi ürüne dönüştüren; yatırımları hız kazanmış, Ar-Ge’ye daha fazla kaynak ayıran bir ekonomik model stratejisi hazırlar ve çözüm politikaları sunar.

Turizm
Kurulu

Turizm Kurulu, ülkemizin kültürel ekonomik gelişimine uygun araştırmalar yapar. Ekonomik, kültürel, turizm politikları için çözüm önerileri ve örnek model analizleri hazırlar.

Yayıncılık İlkeleri
Kurulu

Yayıncılık İlkeleri Kurulu, medyanın her alanda oynadığı bireysel ve toplumsal rolleri ve sonuçları üzerinde model analizleri ve optimum politika önerileri hazırlar.