Vizyon & Misyon

USPUM’un Vizyonu

USPUM’un ayırt edici ve öne çıkan özelliği, Türkiye’nin gereksinim duyduğu reformist, insan odaklı, objektif, radikal, somut, realist, ekonomik, analitik, işlenmiş veriye dayalı, net ve uygulanabilir politika, strateji, proje analizleri, tasarım ve raporları geliştirebilme yeteneğidir.

Hiçbir klişe, önyargı ve sloganın arkasına gizlenmeden, geliştirdiğimiz uygulanabilir politik ve stratejik reform tasarım ve önerilerinin gerisinde yatan biricik düşünce, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının onuru, huzuru, güvenliği ve refahının geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik stratejik politika ve model analizleri oluşturmaktır.

Geliştirdiğimiz reformist tasarım ve analiz raporları ışığında, her bir yurttaşımızın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan onur ve gurur duyacağı katılımcı, kalkınmış, demokratik, adil ve müreffeh bir ülkenin yeniden inşasına katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

USPUM’un Misyonu ve Varlık Nedeni

  • Türkiye’nin en acil kurumsal ve meta-kurumsal çözüm bekleyen meseleleri hakkında bağımsız, nesnel, bilimsel veri ve kanıta dayalı araştırmalar yapmak
  • Ülkemizin meseleleri ile ilgili, derin ve kategorik fikri analize dayalı, dikkatli ve titiz bir şekilde muhakeme edilmiş ve sağlam gerekçelere dayanan kışkırtıcı tartışmaları teşvik etmek
  • Ülkemizin meselelerinin tespiti ve çözümünde yenilikçi fikirlere, malumata, bilgiye, öğrenmeye, anlamaya ve tefekküre açık olmayı özendirici çalışmalar yapmak
  • Türkiye’nin meselelerine ışık tutucu çözümler ararken, daima veriye ve kanıta dayalı analizlerle, nitelikli ve bilinçli kategorik paradigmaların üretilmesini desteklemek
  • Kapsayıcı, sürdürülebilir ve etkili kurumsal kalkınma strateji ve politika yaklaşımları geliştirilmesine öncülük etmek

USPUM’un Sosyal Sorumlulukları

Sosyal sorumluluk projesi olarak organize edilmiş bağımsız bir düşünce kuruluşu olarak, aşağıda listelenen sorumluluklarımızı yerine getirmeyi taahhüt ederiz:

  • Açık ve erişilebilir olmak. Strateji kurumlarının üretimlerini dikkate alarak, üniversitelerin ilim ve biliminden faydalanarak, STK’ların durum tespitlerini konsolide ederek, tanımlar ve kavramlar birliğini gözeterek, oluşturulacak ortak dili esas alarak, tüm medya araçlarındaki olgu ve algı değerlemesini yorumlayıp; adaletli kamu ilişkisini tesis ederek, tüm taraf ve paydaşlar arasında aidiyet diplomasisi sürdürmek suretiyle, partizan olmayan ve partiler üstü bir yaklaşımla, din, dil, ırk ve etnik köken ayırt etmeksizin bir ifade zemini oluşturup ve bulgularını “Haftalık Çözüm Bülteni” ile güncel sorunlara katkı sunmak amacıyla yayınlamayı taahhüt ederiz. Kamu kurumları, karar alıcılar, politika yapıcılar, kanaat önderleri ve diğer paydaşlara, yararlanmak isteyen geniş toplumsal kesimlere, ihtiyaç duydukları uzmanlık alanına giren konularda, bilimsel bulgulara dayalı, sürdürülebilir çözüm önerilerimiz, tarafsız ve yenilikçi politika analizlerimiz erişilebilir olacaktır.
  • Herkese saygılı davranmak – farklı dünya görüşlerine ve bakış açılarına değer vermek.
  • Çalışmalarımızın ve araştırma ajandamızın Türkiye’nin ve dünyanın diğer bölgelerindeki insanların problemleri ile alakalı olmasını sağlamak.